Borrhammare HIKOKI Batteri SDS Max 36V 7.9 KG

DH36DMA