Borrhammare HIKOKI Batteri SDS+ 36V 3.9 KG

DH36DPA